CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

A Xàtiva a 13 de novembre de 2017, per la present es convoca Assemblea General Extraordinària el CD OLÍMPIC, que es celebre:

LLOC: CENTRE CULTURAL DE XATIVA (CCX)

DIA: Dimarts 28 de novembre de 2017

HORA: A les 20:00h en 1ª Convocatòria i a les 20:15h en 2a Convocatòria

ORDRE DEL DIA

1. Proposta i aprovació, si procedix, de la conversió del Club Deportivo Olímpic
en Sociedad Anònima Esportiva.

2. Precs i preguntes

 

 

Signat Alfonso Javier Ubeda Cerdá
President del CD OLÍMPIC